Obchodní podmínky

»Obchodní podmínky
Obchodní podmínky2019-11-12T06:53:46+00:00

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné elektronických služeb https://michaelamedek.com

 

Platné od 1.4.2018

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen: VOP) upravují smluvní vztah mezi uživatelem služeb prostřednictvím sítě internet (dále jen: „zákazník“) a poskytovatelem těchto služeb: Michala Medek, IČ: 73977314, se sídlem: Výprachtice 199, 561 34 Výprachtice (dále jen: „poskytovatel“) při využívání služeb poskytovatele formou předplatného.

1.2. Kontakt na vydavatele: Michaela Medek, Výprachtice 199, 561 34 Výprachtice, e-mail: info@nullmichaelamedek.com tel.: +420 737 991 626.

1.3. Zákazník je spotřebitelem, jestliže je fyzickou osobou, která s vydavatelem uzavírá smlouvu nebo jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

2. Uzavření smlouvy

2.1. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je zákazník upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky, a má tak možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit. Před podáním objednávky má zákazník možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje a opravit je.

2.2. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

2.3. Poskytovatel není vázán žádným z kodexů chování ve smyslu §1826 odst. 1 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

2.4. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou uvedeny na https://michaelamedek.com. Případné chyby v objednávce může zákazník opravit prostřednictvím svého uživatelského účtu, jehož popis a návod, jak jej využívat, je umístěn v sekci Můj účet.

2.5. Po dobu trvání smluvního vztahu vzniklého na základě objednávky bude smlouva uložena u poskytovatele, který k ní zákazníkovi umožní přístup na základě potvrzení objednávky provedeného poskytovatelem zaslaného na zákazníkem sdělený e-mailový kontakt. Poskytovatel  informuje zákazníka o tom, že uzavřená smlouva je na internetových stránkách poskytovatele archivována v elektronické podobě.

3. Objednání předplatného

3.1. Smlouva o předplatném vzniká zpřístupněním elektronického obsahu na stránkách poskytovatele nebo úhradou předplatného na účet vydavatele, podle toho, který okamžik nastane dříve.

3.1.1. Objednávku předplatného lze učinit prostřednictvím e-shopu poskytovatele nacházejícího se na stránkách https://michaelamedek.com

3.1.2. Zákazník je povinen uvést v objednávce pravdivé údaje, a to v tomto rozsahu (pokud není stanoveno jinak):

  • Příjmení a jméno / název firmy;
  • Ulice a číslo domu;
  • PSČ a obec;
  • Telefon, e-mail;
  • Způsob platby: Platební karta, Bankovní převod, GoPay účet

3.1.3. V případě platby Platební kartou, či pomocí GoPay účtu zákazník vyjadřuje souhlas s automatickým obnovením předplatného po vypršení aktuálního předplatného. Zákazník má právo toto automatické obnovení zrušit v sekci Můj účet na stránkách https://michaelamedek.com.

3.1.5. Předplaceným obdobím se rozumí období, po které bude zákazníkovi zpřístupněn elektronický obsah na stránkách poskytovatele.

3.2. Změny v objednávce předplatného

3.2.1. Zákazník je povinen poskytovateli neprodleně oznámit jakékoliv změny údajů uvedených v objednávce. Neoznámí-li zákazník změny v údajích uvedených v objednávce, nese odpovědnost za škody tím způsobené. (např. zastavení dodávek pro neidentifikovanou platbu předplatného, poukázání dobropisované částky na špatný účet, neplatnost dokladů kvůli chybným či neúplným údajům, nemožnost doručit digitální obsah pro e-mailovou adresu apod.) včetně ztráty práva na reklamaci nedodání objednaného periodika/produktu.

3.2.2. Zákazník je oprávněn požádat vydavatele o přerušení přístupu k elektronického obsahu na zákazníkem určenou dobu, nejdéle však na dobu tří měsíců. Poskytovatel není povinen dodávku přerušit v případě, kdy by celková doba všech přerušení u tohoto zákazníka v průběhu jednoho kalendářního roku překročila šest měsíců. Poskytovatel se zavazuje, že přeruší diodávku v souladu s touto žádostí od nejbližšího možného termínu nebo od pozdějšího termínu určeného v žádosti. Přerušení dodávky není možné u smluv o předplatném sjednaných na dobu tří měsíců nebo na dobu kratší tří měsíců.

3.3. Platba předplatného

3.3.1. Každý zákazník po doručení objednávky obdrží od vydavatele doklad, a to v elektronické formě, který je nutno uhradit ve lhůtě splatnosti na něm uvedené.

3.3.2. Dojde-li k zahájení objednaného předplatného, avšak zákazník neuhradí částku předplatného, vzniká tak poskytovateli příslušná pohledávka za zákazníkem. V případě neuhrazení předplatného po lhůtě splatnosti mohou být dodávky okamžitě ukončeny.

3.3.3. V případě prodlení se zaplacením předplatného má poskytovatel právo požadovat po zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,1 % denně z dlužné částky.

3.3.3. Poskytovatel provádí správu předplatného, tj. příjímání objednávek, správu došlých plateb, upomínání pohledávek poskytovatele z titulu neuhrazeného předplatného, vystavování účetních a daňových dokladů včetně reklamací, změn, ukončení předplatného apod. ve smyslu těchto VOP.

3.3.4. Opakované platby

3.3.4.1. Opakované platby jsou možné jen u produktu „Měsíční předplatné s obnovením“ a jen při volbě platební metody platební kartou, účtem GoPay nebo účtem PayPal.

3.3.4.2. Touto volbou zákazník vyjadřuje souhlas se založením opakované platby za předplatné  s pravidelnou měsíční splatností počínaje dnem uzavření smlouvy a fixní částkou 60,-Kč/měsíc. Zákazník také vyjadřuje souhlas s uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay.

3.3.4.3. S údaji jeho zákaznické platební karty nakládá GoPay  podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).

3.3.4.4. V případě opakované platby kartou, účtem GoPay nebo účtem PayPal je provozovatel oprávněn prostřednictvím platební brány GoPay provést automatické stržení částky za předplatné pro následující zúčtovací období z kreditní nebo debetní karty nebo účtu (GoPay/PayPal) uživatele, kterou uživatel zadal při platbě objednávky předplatného, a to poslední den aktuálně čerpaného zúčtovacího období. Pokud do konce zúčtovacího období provozovatel tuto platbu neobdrží, bude cena za předplatné považována za neuhrazenou a smlouva o předplatném automaticky skončí posledním dnem aktuálně čerpaného zúčtovacího období. O této skutečnosti bude uživatel vyrozuměn e-mailem bez zbytečného odkladu.

3.3.4.5. Pokud bude chtít zákazník zrušit opakovanou platbu (zrušit předplatné), může tak učinit v nastavení svého účtu na záložce „Předplatné“. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení poměrné částky za předplatné, ale toto mu bude zrušeno po uplynutí aktuálního předplaceného období. Provozovatel pak nemá právo na realizaci další opakované platby.

3.3.4.6. Provozovatel nemá právo realizovat opakované platby s více než měsíční periodou (t.j. max. 31 kalendářních dnů)

3.3.4.7. V případě změn podmínek  opakovaných plateb je provozovatel povinen informovat zákazníka o této skutečnosti alespoň 7 pracovních dní předem.

3.4. Reklamace u předplatného

3.4.1. Zákazník má právo uplatnit reklamaci u poskytovatele z těchto důvodů:

  • Nezpřístupnění digitálního obsahu.

3.4.2. Reklamace a jiné připomínky k doručování je možno uplatnit na e-mailové adrese info@nullmichaelamedek.cz nebo na adrese poskytovatele.

3.4.3. V případě oprávněné reklamace vrátí poskytovatel zákazníkovi poměrnou část ceny za předplatné.

3.4.4. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s uzavřením smluv o předplatném je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

3.6. Ukončení smlouvy o předplatném

3.6.1. Předplatné může být zrušeno dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy ze strany poskytovatele též v případě, kdy zákazník porušil smlouvu podstatným způsobem. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména nezaplacení předplatného do deseti dní ode dne splatnosti dokladu.

3.6.2. Zákazník je oprávněn smlouvu o předplatném kdykoli vypovědět na stránkách poskytovatele https://michaelamedek.com v sekci Můj účet, nebo e-mailem na info(zavináč)michaelamedek.com.

4. Zvláštní ustanovení předplatné elektronického obsahu

4.1. Předplatné je zajišťováno formou zpřístupnění elektronického obsahu produktů poskytovatele.

4.2. Zpřístupnění digitálního předplatného je zajištěno prostřednictvím přístupových údajů k uživatelskému účtu, konkrétně uživatelského jména (loginu) a hesla. Uživatelský účet vzniká na základě registrace vytvořené zákazníkem na webu michaelamedek.com.

4.3. Digitální předplatné je dostupné jako měsíční, či roční předplatné. Objednávku předplatného je možné učinit všemi způsoby uvedenými v čl. 3.1.1.

4.4. Práva a povinnosti vydavatele

4.5.1. Poskytovatel se zavazuje zřídit přístup na server aktivací produktu k přidělenému uživatelskému jménu a heslu zákazníka v souladu s přijatou objednávkou zákazníka.

4.5.2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby serveru 24 hodin denně.

4.5.3. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné škody, přímo či nepřímo způsobené užitím publikovaných dat zákazníkem. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo měnit bez předchozího upozornění data na serveru zveřejněná.

4.5.4. Poskytovatel neručí za kvalitu přístupových tras k serveru.

4.5.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo okamžitě a bez jakýchkoliv dalších nároků deaktivovat uživatelské jméno a heslo zákazníka, který porušil povinnosti obsažené v článku 4.6. Práva a povinnosti zákazníka.

4.6. Práva a povinnosti zákazníka

4.6.1. Zákazník se zavazuje užívat produkty a služby serveru v souladu s tímto článkem, Práva a povinnosti zákazníka.

4.6.2. Zákazník se zavazuje uchovávat své uživatelské jméno a heslo v tajnosti.

4.6.3. Zákazník je povinen využívat vydavatelem zpřístupněný obsah digitálního produktu pouze pro vlastní potřebu a nešířit ho dál třetím stranám, popř. ho nepoužívat pro jiný účel, než pro který byl poskytnut.

4.6.4. Právo užívat služeb serveru je nepřenosné (tzn. platí výhradně pro osobu uvedenou na registračním formuláři).

4.6.5. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení serveru a některá data na serveru zveřejněná jsou autorskými díly a jsou tak chráněna příslušnými ustanoveními zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v účinném znění. Za případné porušení těchto autorských práv je zákazník odpovědný v plném rozsahu.

4.6.6. Při automatické obnově předplatného uvedeného je poskytovatel oprávněn provést automatické stržení částky za digitální předplatné pro následující zúčtovací období z kreditní nebo debetní karty zákazníka, jejíž údaje zákazník zadal při platbě objednávky digitálního předplatného, a to během 3 posledních dnů aktuálního zúčtovacího období. Pokud do konce zúčtovacího období poskytovatel tuto platbu neobdrží, tj. zejména nebude-li možné částku za digitální předplatné z účtu zákazníka z jakéhokoli důvodu strhnout, bude cena za předplatné považována za neuhrazenou a smlouva o předplatném automaticky skončí posledním dnem aktuálního zúčtovacího období.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Spotřebitel má podle § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy uzavřené dle čl. 4 těchto VOP, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy a pouze v případě, že nebylo započato s plněním ze strany poskytovatele.

5.2. Zákazník může provést odstoupení od smlouvy na stránkách poskytovatele michaelamedek,.com nebo pomocí e-mailové adresy info@nullmichaelamedek.com.

6. Práva z vadného plnění a reklamace

6.1. Doba k uplatnění práv z vadného plnění na dodané produkty či služby začíná běžet zahájením poskytování služby poskytovatelem.

6.2. Jako potvrzení o právech z vadného plnění obvykle slouží daňový doklad či potvrzená objednávka.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. V souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zákazník souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů poskytovatelem, jakožto správcem a případně i dalšími osobami jako zpracovateli, na základě smlouvy se správcem, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb poskytovatele a případně třetích osob (partnerů poskytovatele) a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, a to po dobu deseti let od udělení souhlasu. Zákazník bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje zákazník dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně na adrese poskytovatele nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese infoe@nullemichaelamedek.com správce odvolat.

7.2. Zákazník bere na vědomí, že odvolání souhlasu se zpracováním poskytnutých osobních údajů uděleného podle těchto VOP se netýká a neznamená odvolání souhlasů udělených jinak a týkajících se jiných způsobů využití osobních údajů zákazníka, než uvedených v čl. 7.1. těchto VOP (např. pro účely kontaktování obchodními sděleními poskytovatele). Odvolání souhlasu uděleného zákazníkem pro účely zasílání takových obchodních sdělení může zákazník přikázat při každém použití těchto údajů poskytovatelem. Poskytovatel má povinnost na toto právo zákazníka při každém využití osobních údajů upozornit. Jakékoliv odvolání souhlasu se zpracováním poskytnutých osobních údajů podle tohoto článku, nemá vliv na oprávnění poskytovatele na zpracování informací a údajů, které vyplývá z příslušných právních předpisů, ledaže by v takovýchto příslušných právních předpisech bylo stanoveno jinak.

7.3. Zákazník bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn k vymáhání svých pohledávek vůči zákazníkovi využít třetí osobu a souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů této třetí osobě.

7.4. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré zprávy (vč. telefonních hovorů) a s nimi spojené údaje, které si vyměňuje s poskytovatelem prostřednictvím veřejně dostupné služby elektronických komunikací, mohou být vydavatelem monitorovány, a to výhradně za účelem záznamu transakcí, vnitřní kontroly poskytovaných služeb (zvyšování jejich kvality), a dále též ochrany práv vydavatele. Monitorováním se rozumí zejména záznam.

7.5. Ustanovení tohoto článku není dotčeno zánikem smlouvy o předplatném.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem, který je spotřebitel (viz odst. 1.3. těchto VOP) se řídí těmito VOP a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

8.2. Smluvní vztah mezi poskytovatelem  a zákazníkem, který není spotřebitel (viz odst. 1.3. těchto VOP) se řídí těmito VOP v rozsahu, ve kterém se ho týkají, a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění. Případné užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.

8.3. Vydavatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu VOP. Aktualizované znění VOP bude vždy uveřejněno na https://michaelamedek.com. Takováto změna vstupuje v platnost uplynutím poskytovatelem  stanovené lhůty, která činí min. 30 dní ode dne, kdy byla změna zveřejněna.

8.4. V případě, že zákazník nebude s příslušnou změnou VOP souhlasit, je oprávněn vypovědět smlouvu o předplatném nejpozději 5 dní před účinností příslušné změny VOP. V případě, že zákazník nevyužije svého práva na výpověď smlouvy, platí, že se změnou VOP souhlasí.

8.5. Poskytovatel si však vyhrazuje právo přijmout takovou změnu VOP, s níž nebude spojeno právo zákazníka na výpověď smlouvy za předpokladu, že takovouto změnou bude zákazník vázán pouze v případě, kdy s ní bude souhlasit.

8.6. Zvláštní ujednání mezi poskytovatelem a zákazníkem odchylující se od těchto VOP mají přednost.

8.8. Na smluvní vztah mezi zákazníkem a poskytovatelem , jehož součástí jsou tyto VOP, se neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 (lichva) občanského zákoníku, pokud jde o zákazníka jednajícího v rámci jejich podnikatelské činnosti či výkonu povolání (dále jen „podnikatelé“).

8.9. Zákazník i poskytovatelem  na sebe bere riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

8.10. Odpověď zákazníka s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření smlouvy o předplatném, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

8.11. Poskytovatel  ani zákazník si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 01.04.2018.